Mobilní verze aplikace CheckTicket

Naši aplikaci „CheckTicket” pro operační systém „Android” můžete stáhnout zde: CheckTicket nebo pro zařízení s „iOS” checkticket

Stáhnutí je možné taktéž prostřednictvím QR kódu. Pro skenování QR kódu je nutné mít ve svém mobilním telefonu nainstalovanou čtečku QR kódů.

ANDROID – GOOGLE PLAY                           iOS – APP STORE
           


Požadavky na správný chod aplikace:
-        Při načítání nastavení musí být aplikace připojená k internetu.
-        Při samotném ověřování aplikace nemusí být připojená k internetu, avšak v případě ověřování na více než dvou zařízeních současně je připojení na internet silně doporučeno, jelikož synchronizace načtených vstupenek probíhá „online”.
-        Nastavení datumu a času mobilního zařízení, na kterém bude aplikace používaná, musí být správné (tj. datum a čas na zařízeních musí odpovídat reálnému aktuálnímu času v daném časovém pásmu).

Jak tato aplikace funguje (ve verzi 2):
Po spuštění aplikace se zobrazí úvodní obrazovka, kde je možné se přihlásit nebo načíst nastavení pomocí sejmutí QR kódu (tzv. ověřovací režim).
Ověřovací mód:
1) V případě, že uživatel chce přímo ověřovat vstupenky na akci, musí nasnímat QR kód s nastaveními (generování QR kódu se dělá v promotérském módu- viz níže, část Promotérský mód). Načtení QR kódu je možné i z displeje mobilního zařízení, případně z obrazovky počítače. Na nasnímání QR kódu použijte funkci Načítat nastavení.
Následně se zobrazí skener a uživatel nasnímá QR kód s nastavením.Při načítání QR kódu musí mít aplikace přístup k internetu, v opačném případě se nastavení nestáhne.

2) Po nasnímání QR kódu s nastavením se do aplikace stáhnou všechny potřebné informace a místa (kódy míst) pro ověřované představení. Během stahování a ukládání nastavení a míst aplikace informuje uživatele o stavu procesu.3) Jakmile aplikace uloží všechna potřebná nastavení a stáhne místa, spustí automaticky skener a zobrazí se oznámení, že je aplikace připravena ověřovat vstupenky.Poznámka: Při načítání vstupenky, která není vyhodnocena kladně, aplikace vydá zvuk a krátce zavibruje. Vydávání zvuku je možné na obrazovce skeneru vypnou tlačítkem Zvuk a vibrování je možné vypnout tlačítkem Vibrace. Na obrazovce skeneru je možné taktéž tlačítkem Světlo, v případě zhoršené viditelnosti, zapnout světlo zařízení.

4) Při načítání kódu je potřebné umístit kód do vyznačeného výřezu tak, aby byl celý ve výřezu a zároveň aby červená čára procházela napříč kódem.Tip: Načítání kódu je rychlejší, pokud při načítání kódu uživatel pomalu oddaluje zařízení od načítaného kódu (když se postupně zmenšuje).

Příklad nesprávného načítání kódu:

5) Jakmile jsou v aplikaci stažená a uložená místa, je možné na úvodní obrazovce zobrazit aktuální nastavení kliknutím na tlačítko Zobrazit aktuální nastavení (na úvodní obrazovku je možné se dostat pomocí navigačního tlačítka Zpět).Poznámka: V případě, že aplikace nemá stažené a uložené žádná nastavení/místa, tak po kliknutí na tlačítko Zobrazit aktuální nastavení se vypíše oznam, že je potřebné nejdříve načíst nastavení.Promotérský mód:
1) V případě, že uživatel je organizátor akce, na úvodní obrazovce aplikace se může přihlásit přímo do aplikace. Přihlašovací údaje jsou stejné jako ty, pomocí kterých se organizátor přihlašuje do systému Ticketportal (tzv. wiewer přístup/účet).Protože je aplikace určená pro organizátory Slovenského, Českého, Maďarského, Polského a Bulharského Ticketportalu, je potřebné zvolit správnou lokalitu kliknutím na seznam lokalit.Poznámka: V případě, že se aplikaci nedaří uživatele přihlásit, zobrazí se hláška:2) Po přihlášení se do aplikace stáhnou a následně zobrazí představení, které má daný organizátor přiřazené pod daným uživatelským účtem.3) Vlevo nahoře po kliknutí na navigační tlačítko Menu aplikace zobrazí menu.


V menu je možné:
-        Zobrazit obrazovku Účet (tam je možné zobrazit aktuální nastavení a taktéž se z aplikace odhlásit.
-        Zobrazit Skener a tak ověřovat vstupenky (v případě, že si předtím uživatel zvolil ověřování určitého představení a do aplikace se mu stáhla nastavení a místa daného představení)
-       Zobrazit představení (seznam představení)
-        Zobrazit nastavení pro ověřování přímo v aplikaci

Účet: je možné zobrazit aktuální nastavení a stejně tak se z aplikace odhlásit.

 

Nastavení: je možné měnit nastavení aplikace při ověřování míst- jestli se má každý vstup potvrzovat manuálně (tzn. jestli má uživatel potvrzovat průchod platné vstupenky nebo bude průchod zaznamenaný automaticky po načtení a ověření kódu vstupenky) a také jestli bude pracovat v módu jednorázového vstupu (tzn. jestli po ověření vstupenky, která má již zaznamenaný vchod na představená, má nebo nemá aplikace nabídnout uživateli možnost nadstavit vstupenku znovu jako platnou – zda má umožnit odchod a opětovný příchod vstupenky na představení).

 

4) Po zvolení představení v seznamu představení se zobrazí detail daného představení. Na obrazovce detailu představení je uvedeno:

- Název akce

- Místo konání (hlediště)

- Datum představení

- Nastavená platnost vstupenek pro dané představení (od kdy do kdy budou vstupenky vyhodnocené jako platné). Tento časový interval je zároveň intervalem, kdy je možné generovat QR kód s nastavením pro ověřovací mód resp. Ověřovat vstupenky přímo v promotérském módu.

- Počet prodaných a vytištěných vstupenek (tj. kolik návštěvníků maximálně přijde na představení s lístky ze sítě Ticketportal)

- Počet autorizovaných návštěvníků (tj. kolik vstupenek už bylo kladně autorizovaných)

- Počet návštěvníků aktuálně uvnitř (tj. kolik návštěvníků je aktuálně uvnitř- tento počet se liší od počtu autorizovaných návštěvníků tehdy, kdy je návštěvníkům umožněný a zaznamenaný odchod a opětovný příchod na představení)V případě, že na dané představení existuje vícero typů vstupenek (například Normal a VIP) nebo dané představení obsahuje hledisko se sektory rozdělenými do různých zón vstupu, v detailu představení si může uživatel vybrat, které typy vstupenek/sektory (zóny) se budou ověřovat (přímo v promotérském módu) resp. které se budou generovat do QR kódu s nastavením pro ověřovací mód.

Poznámka: Při představeních, jejichž hledisko obsahuje vícero sektorů, je možné zvolit ověřování/generování  jen jednotlivých sektorů nebo všech sektorů najednou.

5
) Pro ověřování vstupenek přímo v promotérském módu slouží tlačítko Ověřovat vstupenky. Po stisknutí tlačítka aplikace vyzve uživatele na zadání způsobu ověřování- zda se má každý vstup potvrzovat manuálně (zda má uživatel potvrzovat průchod platné vstupenky nebo bude průchod zaznamenaný automaticky po načtení a ověření kódu vstupenky) a také jestli bude pracovat v módu jednorázového vstupu (tj. jestli po ověření vstupenky, která už má zaznamenaný průchod na představení, má anebo nemá aplikace nabízet uživateli možnost nastavit vstupenku znovu jako platnou- jestli má umožnit odchod a opětovný příchod vstupenky na představení). Uživatel může také zvolit zapamatování svých voleb, jak chce, aby aplikace fungovala v budoucnu, aby se při ověřování dalších představování aplikace na tyto volby nedotazovala. Tato nastavení si může kdykoliv změnit v Nastavení aplikace (viz. bod 3).

 

Po stisknutí tlačítka Ověřovat vstupenky se do aplikace stáhnou nastavení a místa pro ověřované představení. Během stahování a ukládání nastavení a míst aplikace informuje uživatele o stavu procesu (viz. bod 3) ověřovacího módu.

 

6) Pro generování nastavení (QR kódu s nastavením) pro ověřování vstupenek v ověřovacím módu slouží tlačítko Generovat nastavení. Po stisknutí tlačítka aplikace vyzve uživatele na zadání způsobu ověřování-  jestli má každý vstup potvrzovat manuálně (zda má uživatel potvrzovat průchod platné vstupenky) nebo zda bude průchod zaznamenaný automaticky po načtení a ověření kódu vstupenky. Dále zda bude pracovat v módu jednorázového vstupu (tj. zda po ověření vstupenky, která již má zaznamenaný průchod na představení, má anebo nemá aplikace nabízet uživateli možnost nastavit vstupenku znova jako platnou- umožnit tedy opětovný vstup na představení).

 

Po stlačení tlačítka Generovat nastavení se zobrazí QR kód s nastaveními, který potom obsluha aplikace v ověřovacím módě načítá do své  aplikace (viz. bod 1 ověřovacího módu).

 

V případě, že aktuální datum a čas není v časovém intervale platnost vstupenek, tak není možné ani generovat QR kód s nastavením pro ověřovací mód a ani ověřovat vstupenky přímo v promotérském módu. Aplikace o tom informuje oznámením.


 

7)V detailu představení je možné sledovat aktuální stav průchodů- počet autorizovaných návštěvníků (tj. kolik vstupenek již bylo kladně autorizovaných), počet návštěvníků aktuálně uvnitř (tj. kolik návštěvníků je aktuálně uvnitř- tento počet se liší od počtu autorizovaných návštěvníků tehdy, pokud je návštěvníkům povolený opakovaný vstup na akci). Tento počet je aktualizovaný v pravidelných intervalech za předpokladu, že je aplikace připojená k internetu. Také počet prodaných a vytištěných vstupenek (tj. kolik maximálně návštěvníků přijde na akci s lístky ze sítě Ticketportal) aplikace pravidelně aktualizuje.OZNÁMENÍ APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ VYHODNOCENÍ OVĚŘOVÁNÍ:

obrazovky vyhodnocení ověření obsahují:
-        Výsledek ověření – platná vstupenka, neplatná vstupenka, neznámý kód, jiná zóna
-        Datum posledního vstupu a posledního výstupu vstupenky- v případě, že aplikace má tyto informace o kódu vstupenky
-        Řetězec čárového kódu vstupenky
-        Začátek představení
-        Sektor v hledišti (pokud je definovaný)
-        Sleva (pokud je definovaná)
-        Funkční tlačítka- pustit dovnitř, nepustit dovnitř, pustit ven
-        Navigační tlačítko pokračovat

 

1A) Lístek je v pořádku- při nastavení Neautomatického průchodu

POZOR! Po načtení aplikace lístek jen ověří, ale nezaznamená jeho průchod! Pro zaznamenání průchodu je potřebné, aby obsluha potvrdila průchod kliknutím na tlačítko Pustit dovnitř!

POZNÁMKA: Po stisknutí tlačítka Pokračovat obsluha průchod Nepotvrdí a zobrazí se opět obrazovka skeneru.1B) Lístek je v pořádku- při nastavení automatického průchodu. Při nastavení automatického průchodu (obrazovka je viditelná po tři sekundy. Poznámka: Odpočítávání času je možné zrušit tlačítkem Pokračovat. V tomto případě je průchod zaznamenaný, jelikož aplikace pracuje v módu automatického vstupu).2) Lístek patří do jiné zóny, než je zóna, kterou ověřuje daná aplikace.

Poznámka: Na obrazovku skeneru se obsluha vrátí tlačítkem Pokračovat.

 

3A) Lístek je už uvnitř- možnost odchodu a opětovného příchodu/vstupu na představení.

POZOR! V případě, že se jedná o odchod z akce, obsluha MUSÍ potvrdit odchod tlačítkem Pustit ven! V opačném případě by byl daný kód při opětovném ověření vyhodnocený jako stále uvnitř. Pokud se nejedná o odchod z akce ale o pokus o dvojitý vstup, je daný lístek už uvnitř a obsluha tlačítkem Nepustit dovnitř zamítne vstup a držitele kódu/lístku, který je už ale uvnitř, může řešit mimo vchod na představení.

POZNÁMKA: Tlačítko Pokračovat má v tomto případě stejný význam jako tlačítko Nepustit dovnitř.3B) Lísek je již uvnitř- není možnost odchodu a opětovného příchodu/vstupu na představení.4) Lístek není platný (načtený barkód je pro lístek už neaktuální nebo byl tento lístek stornovaný).

Poznámka: Na obrazovku skeneru se obsluha vrátí tlačítkem Pokračovat.

 

5) Kód je neznámý nebo ještě není možný vstup na představení.

Poznámka: Na obrazovku skeneru se obsluha vrátí tlačítkem Pokračovat.

 

 

Top